OCR Output

h2—=1e—6:1

Waghiflstoni
deglarat onen .

Amcrikanska utrikesdepartementet har 5/1 offentliggjort följande dekia—
ration:”För att de frihetsälskande folk som bragts till tystnad genom
militärt våld skola kunna ha tiljfälle att arsluta sig till grundsatsema
i de förenade nationernas deklaration, kommer Förenta staternas regering
i sin egenskap av innehavare av deklarationen att mottaga förklaring om
an slu tning tillndess principer av vederbörande myndigheter vilka icke
äro regeringar. Några officiella kommentarer till dema regeringens
deklaration ha icke lämnats, meh i Washington anses det klart, att den
utgör en inbjudan till de ”fria fransmännen”. ”De fria danskarna” ha
redan tillkännagivit sin anslutning genom förmedling av förre ministern
von Kauffrann, (TT fr Reuter)

Förhållandet Japan Från Tokio meddelas: Chefen för den j apanska informationsbyrån, Hori,

,

förklarade vid årets första presskonferens att de jJapaskeryska rela—
tionerna f. rtfarande äro basörade på den neutralitetspakt, som slutits
mellan de båda länderna., Han tillade emellertid, att dessa relationer
skulle bliva "helt annorlunda”, om Sovjetunionen fattade beslut att del—.
taga i ”demokratiernas kamp mot antikominternpakten”. (TT fr Havas) i;

Yidjan om Indiens En grupp framstående indier i ledande ställning har h/l tillställt

status,

Churchill en vädjan om $tt han ”utan dröjsmål skulle vidtaga någon be »