OCR Output

h2—1=5:;6
5 jan. 1942.

Kriget i Fjirran

östern.

Kriget i Kina,

knappast ha lust att inlåta sig på ett större vinterkrig på den finska
fronten, Det kunde därför föreligga möjligheter att stoppa krigsopera—
tionerna hir." (TT fr Helsingfors)

En i Singapore /1 offentli ggjord kommuniké meddelar, att det ingitt rajm
porter från Brittiska Nordborreo om att fienden 3/1 landsteg i Weston,
omkring 160 km. norr om Brunei. Från Rangoon meddelas, att japanska bomb—
plan för första gången /1 angripit staden. I en flygkommuniké i Mel—
bourne /1 meddelas: Japanska bombplan ha företagit en spaningsflygning
över Bismarcksarkipelagen och därvid två gånger angripit en australisk
militärflygplats i Rabaul, (TT fr Reuter)

I en kommuniké från det japanska högkvarteret i mellersta Kina Å/l med»——
delas att Changsha erövrats från kineserr:z,., (TT fr DNB)

En i Chungking 4/l utfirdad kommuniké meddelar däremot, att alla japanska
anfall 3/1 i Changshaområdet tillbakaslagits med stora förluster för
japanerna, (TT fr Reuter)