OCR Output

h241—213

Dagorder av
Hi tler,

resultatet, att handelsflottan sedan krigsutbrottet genom krigsförlis—
ningar minskats med c:a 800,000 bruttoton, så att den nu utgör 3,9 milj.
bruttoton, Antalet omkomna sjömän uppskattas till 1,400 & 1,500.

(TT fr Os1o)

Från rikskansler Hitlers högkvarter meddelas: Ledaren och högste befil—
havaren har med anledning av årsskiftet utfärdat en dagorder till krigs»
makten av följande lydelse: ”Soldater? Liksom efter det polska fälttågets
slut beslöt jag trots bittra erfarenheter även i juli 19h0 efter det äro—
rika avslutandet av kriget i väster att räcka fredens hana åt de fiender
som förklarade oss krig }/9 1939. Min hand stöttes bort, och mitt erbju—
dande tolkades som tecken på vår svaghet... Så återstod för oss intet
annat val än att binda hjälmen fastare och bereda oss på att foörtsätta
striden, Orsaken till dessa internationella krigshetsares beslut att un=—
der inga omständigheter bluta fred låg förutom i deras ekonomisk—kapita—
listiska intressen i övertygelsen att genom Sovjetunionens intride i kri—
get mot Europa, vilket i hemlighet förberetts för sommaren 19);1» slut—
giltigt kunna förinta Tyskland, Nu ligger detta år 19];1 bakom oss, Det
var ett år av de svåraste beslup och de blodigaste strider, Det kommer
emellertid att gå till historign som året för alla tiders största seg—
rar... Soldater på östfronten? år 19h1 ha ni i otaliga drabbningar icke
blott avlägsnat den till anfal]l språngberedde fienden från de finska,